آئین بهره برداری از اتوبوس‌های بازسازی شده ناوگان حمل و نقل شهری اصفهان با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

0011

0012

0013

0014

  0015