افتخارات شرکت خودروسازی پیشرو دیزل آسیا

 

واحد نمونه صنعتی سال 1397

واحد نمونه صنعتی سال 1395

کار آفرین برتر 1394

کار آفرین برتر 1392

کار آفرین نمونه 1391

واحد نمونه تولیدی و صنعتی 1391

نخبه صنعت 1388